Тренінг

Тренінг для вчителів початкових класів


«Створення ситуації успіху на уроках в початковій школі


                                                      Вчителя початкових класів
                                                         Сокальської спеціалізованої
                                        школи І-ІІІ ст. № 3

                                 Грисюк Т.А.


Створення ситуації успіху на уроках в початковій школі.

Від нас, від нашого вміння,
                                                              від нашої майстерності,
                                                              від нашого мистецтва та
                                                              мудрості залежить життя,
                                                              здоров’я, розум, характер,
                                                              воля, інтелектуальне обличчя,
                                                              місце та роль у житті,
                                                              щастя підростаючого
                                                              покоління.
В.О. Сухомлинський


Перед сучасною школою постає завдання виховати особистість, здатну до життєтворчої діяльності. Така особистість зуміє правильно обрати свій шлях у житті зважаючи на власні можливості; буде ставити перед собою завдання самовдосконалення й саморозвитку, що стане запорукою успіху в різних сферах діяльності. Сучасний світ пред’являє високі вимоги до діяльності людини, конкурентоспроможною може бути лише по-справжньому компетентна особистість.

Молодший шкільний вік є визначальним у подальшому розвитку особистості та формуванні базових компетентностей. Тому я поставила за мету сприяти розвитку життєвих компетентностей учня та формуванню його життєвих навичок, необхідних для становлення основ індивідуально-особистісної життєтворчості а саме:
-здобуття життєвого досвіду, організовувати навчально-пошукову, дослідницьку діяльність учнів;
-життєве прогнозування;
-прийняття рішень та планування дій;
-розв’язання типових життєвих завдань, організовувати тісну співпрацю з батьками, як першими вчителями і партнерами;
-самоорганізація та самовиховання (навчальні ситуації, дискусії, що спонукають дітей до активного обміну думками)
-надати можливість обдарованим дітям розвивати творчий потенціал.

Усім відома істина – діти початкових класів люблять учитись, але часто забувають діти люблять учитися добре! І тому головне завдання вчителя – створити умови, що забезпечать дитині успіх у навчанні, відчуття радості від того, що «я знаю», «я вмію».

Учителеві потрібно організовувати навчальну діяльність таким чином, щоб кожен (обов'язково кожен) відчув силу успіху, що надихає. Адже саме невдачі у навчанні призводять до того, що учень починає втрачати віру в себе, в свої можливості. І педагог повинен вчасно підтримувати учня, похвалити навіть за не значимий крок до пізнання.

Ще Ян Амос Коменський закликав зробити працю школяра джерелом розумового задоволення і душевної радості. І не було відтоді жодного педагога, який прогресивно мислить і психолога, який не вважав би за необхідне, щоб дитина відчула: навчання – це радість, а не тільки обов'язок, навчанням можна займатись із захопленням, а не просто через потребу.

Ідеться не тільки про те, щоб зовнішньо зацікавити навчанням. Потрібна, звісно, і така цікавість, але не в цьому полягає суть. Необхідно шукати мотив радості в самому процесі навчання. Але в чому саме?

Навчальна діяльність відрізняється від усіх інших однією дуже важливою особливістю.

Поглянемо на школяра, який зайнятий продуктивною діяльністю. Ось він ліпить – результатом його дій стає якийсь матеріальний предмет (скажімо кошик, чи яблуко); ось він малює – продуктом є малюнок (хатинка чи пташка).

Зовсім інше – навчальна діяльність. У ній дитина під керівництвом учителя оперує науковими поняттями, засвоює їх. Однак при цьому жодних змін у саму систему наукових понять вона не вносить. Результатом навчальної діяльності, під час якої відбувається засвоєння наукових понять, перш за все, є зміна самого учня, його розвиток. Можна напевне сказати, що ці зміни – засвоєння дитиною нових способів дій із науковими поняттями. Навчаючись, дитина змінює сама себе.

Якими саме мотивами може і повинне – керуватися навчальна діяльність? Вочевидь, ними можуть бути мотиви, що безпосередньо пов’язані з її змістом, тобто мотиви набуття узагальнення способів дій, але точніше кажучи, мотиви свого зростання, свого вдосконалення.

Якщо у дітей сформуються такі мотиви, то ті загальні мотиви діяльності, що пов’язані з позицією школяра наповняться новим змістом і набудуть нових сил. Тепер позиція дитини – це не просто позиція учня, який відвідує школу та охайно виконує завдання учителя, але й позиція людини, яка вдосконалює сама себе, в цьому і міститься значущість навчання: особисте вдосконалення набуває суспільного змісту.
Створити ситуацію успіху для кожного школяра можливо через формування ключових компетентностей. І саме нам, учителям, не слід забувати слова В. О. Сухомлинського: «Є успіх, є бажання вчитися. Особливо важливо це на першому етапі навчання – в початковій школі, де дитина не вміє долати труднощі, де невдача приносить справжнє горе».

Кожна дитина має усвідомлені (і не усвідомлені) природні духовні потреби, які вимагають негайного або поступового задоволення, втілення в якійсь сфері переживань, почуттів чи діяльності. Але щоб духовна потреба змогла реалізуватися, доводиться вчитися, аби стати компетентним у жаданій сфері. Так виникає необхідність у формуванні певних компетентностей. Саме на успішність задоволення природних потреб учнів, що зробить їх компетентними та життєпридатними, і сподіваються діти та їхні батьки. Навчання фактично й присвячене цьому процесу на схемі (1). («Структура учнівських сподівань») розміщена приблизна модель структури учнівських сподівань. У центрі цієї моделі – особистість дитини, яка народилася з певними духовними потребами. На схемі зображено їх 8. Кожна з цих потреб може реалізуватися в конкретній галузі й вимагає певних компетентностей. Особистість прагне так чи інакше реалізувати всі свої потреби, що забезпечують гармонійний розвиток дитини й формують світогляд, менталітет ф уміння творити для себе комфортний простір існування (див. схему 1).

Щоб учень свідомо ставився до своєї навчальної діяльності, щоб співвідносив локальні задачі, поставлені перед ним учителем, з глобальною метою навчання (якою є всебічна підготовка до життя), я використовую пам’ятку для учнів «Які складові компетентності людини можна отримати на уроках мови та читання» (схема 2). До цієї пам’ятки включено визначення слова «компетентність», саме компетентна людина здатна до професійної діяльності, ці компетентності залежать від проведеної роботи на уроках.

Формування компетентностей відбувається в процесі різноманітних видів діяльності на уроках та поза уроками: активних, пасивних, інтерактивних, індивідуальних, групових і т.д. Всі вони важливі, бо діюча особистість повинна зуміти виконати й просту, механічну роботу, й складну творчу. Проте, зрештою, творчі види роботи – найважливіші,бо дитину в майбутньому чекає освоєння світу, а це не виконання вправи за зразком, це безперервна творчість, постійне розв’язання нестандартних завдань. Ще Сократ говорив: «Поставити дитину у безвихідь – значить поставити її у більш сильну позицію, оскільки тоді вона захоче дізнатися про щось нове й не зможе бути задоволеною, перебуваючи в стані незнання, вона неодмінно захоче вийти з такого стану, тобто – дізнатися».

Саме на уроці відбувається все найголовніше: йде навчання, в процесі якого виявляються і розвиваються здібності дитини, виховується ціннісний ідеал, прищеплюється прагнення до самостійного пошуку. Учитель, вивчивши учня під час класно – урочних занять, зможе ефективно працювати з ним індивідуально, бо індивідуальні заняття (будь-то допомога вчителя у разі «відставання» учня; чи підготовка до олімпіади, або робота над новим дослідженням) – це продовження діалогу між учнем та учителем, що розпочався під час уроку. У випадку відсутності діалогу буде відсутньою й ефективність індивідуальної (позакласної) роботи.    

На сучасному етапі методика пропонує багато дуже цікавих активних, інтерактивних, нестандартних форм роботи. Для активізації розумової діяльності учнів, для формування ключових компетентностей важливе гармонійне поєднання звичних, традиційних форм з інноваційними. Корисне все, що примусить дитину «зрозуміти → запам’ятати → засвоїти → принести до власної ціннісної системи      стати компетентною».  А тому важливо працювати по порядку, від простого до складнішого, щоразу усвідомлюючи, що будь-яка робота спрямована на формування якихось важливих рис, умінь, навичок, що всі разом і ставлять компетентність.
Наприклад, необхідно познайомити учнів з маленьким віршиком. Його слід учням спершу прочитати (це пасивний, найпростіший, давним-давно відомий вид роботи, але він формує особистісні компетентності та навички, гарно, швидко, осмислено читати, без чого просто неможливо жити в світі), потім вивчити напам’ять (це простий, репродуктивний вид роботи, але він тренує пам’ять, формує компетентності), потім починається складний процес осмислення: слід вірш проаналізувати, щоб охопити у всій його складності художню думку, а потім правильно, виразно прочитати, отримати естетичну насолоду – збагатитись, отримавши різні ключові компетентності особистісні, культурологічні, мовно-національні, пізнавальні, самоосвітні, естетичні, світоглядні і т.ін.
Лише один малий віршик дає можливість використати дуже багато форм роботи й привнести дещо у формування майже всіх компетентностей. Саме від майстерності учителя буде залежати, чи використовують цю можливість учні. «Не достатньо знати, необхідно також застосовувати».(А. Франко)
Створення ситуації успіху породжує радість. І якщо дитина усміхнена протягом дня, це є свідченням того, що вона відчуває свою значимість як особистість, як потребу в ній всього колективу і все це спрацьовує на позитивний результат у досягненні поставленої мети. Адже, якщо до радості учня додати радість батьків, утвориться сімейна радість. А вона є підґрунтям для творчої співпраці вчителя з учнем, з батьками. Ця радість, створена ситуацією успіху, є запорукою успіху дитини, досягнення високих результатів.
Підводячи підсумок своєї роботи, хочу зазначити, що надія на успіх живе в кожній людині. Але, на жаль, не кожна надія справджується, тому що успіх гарантований лише для тих, хто прикладає для його здійснення власні зусилля. Я з впевненістю можу сказати, що я, учні й батьки докладаємо великих зусиль, щоб успіх кожного й успіх всіх був гарантованим.Гра «На що схожий настрій»
Мета: вивчити емоційний стан учасників тренінгу
Хід вправи: по черзі всім потрібно сказати, на яку пору року, погоду, природне явище, схожий ваш настрій сьогодні.
Наприклад: мій настрій сьогодні схожий на весняну, білу пухнасту хмаринку в голубім небі. А ваш?

Вправа «Комплімент»
Вчитель і діти стоять у колі взявшись за руки.
Вчитель передає справа від себе кульку, або яскраву іграшку, говорячи приємні слова – компліменти.
Наприклад:  Сергійко, ти сьогодні такий усміхнений!
                      Наталочко, у тебе такі красиві бантики!  
Гра «Закінчи речення»
Діти сидять у колі. Вчитель пропонує їм закінчити речення, висловлюючись по черзі.
·       Більшість дітей кожного класу…
·       Мені подобається, якщо діти…
·       Я не люблю, коли сміються над …
·       Мені соромно, коли …
·       Мені цікаво, коли …
·       Мені боляче, коли …
·       Я мрію …
·       Я вірю …
·       Я прагну …
·       Я люблю…
·       Я турбуюся…
·       Про мене турбуються…
·       У мене вірять…
·       Я сподіваюсь…
·       У майбутньому я хочу…
·       Мені сумно, коли…
·       Я радію, якщо…
·       Я не люблю, коли…

Гра «Як би, я»
Дітям пропонується придумати кінцівку невеликого твору:
o   «Якби я був (-а) вітром, то…»
o   «Якби я був (-а) зіркою, то…»
o   «Якби я був (-а) хмаркою, то…»
o   «Якби я був (-а) морем, то…»
o   «Якби я був (-а) невидимим(-ою), то…»
o   «Якби я був (-а)найкращим винахідником, то…»
Гра «Дерево життя»
Дітям пропонується намалювати дерево свого життя за такою схемою:
ü корінь – мета вашого життя;
ü стовбур – ваше уявлення про себе;
ü гілки – якості, які ви вже маєте, здійснені мрії й бажання;
ü плоди – якості, які ви хотіли б мати, ваші мрії та бажання.

«Надувні кульки»
А тепер згадаємо все приємне, веселе, радісне, найкраще. Надуйте цими самими позитивними емоціями по одній кульці. Зав»яжіть нехай все добре і хороше залишається з вами назавжди.

ТВОРЧІ ВПРАВИ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ

1. З кожного слова – по одному звуку, щоб вийшло нове слово.
     Називаю слова. Учні повинні скласти з них слово таким чином: взяти з першого слова перший звук і позначити його буквою, а з другого – другий, з третього – третій і т.д.
     Виграє той, хто першим складає слово і правильно прочитає його.
Зір, ліс, бір, марка, рамка (зірка);
Мало, дим. сир (мир);
Пара, перо, він, мама, канал (пенал);
Заєць, лис, ломи, собака (зима);
Звір, лось, шишка, лини, корито (зошит);
Рука, нема, рада, сади, насос, фабрика, записка (редиска);
Лава, лин, бамбук, молодий, батон (лимон).
    
     2. Чарівні клітки.
с
о
м
о
с
и
м
и

с
о
н
о
с
а
н
а

л
а
н
а
л
е
н
е

Звідки прилетіла сніжинка?
1) Встав у ці клітки букви:
с, о, м, о, с, и, м, и
щоб вийшли слова: сом, оси, ми
у ширину і довжину.

2) Встав у ці клітки букви
с, о, н, о, с, а, н, а
щоб вийшли слова: сон, оса, на
у ширину і довжину.

3) Встав у ці клітки букви
л, а, н, а, л, е, н, е
щоб вийшли слова: лан, але, не
у ширину і довжину.


     3. За алфавітом.
     На дошці висить таблиця з алфавітом. Кожна цифра відповідає порядкові, місцю букви в алфавіті: а-1, б-2, в-3 і т.д.
     Наприклад, слово абрикос цифрами пишеться:
                   1, 2, 20, 10, 14, 18, 21.
     Матеріал для гри:
2, 23, 20, 31, 14 (буряк); 3, 7, 6, 17, 12, 6, 31 (ведмідь); 3, 24, 16, 11, 27, 34 (вулиця); 29, 15, 19, 16, 1 (школа); 10, 19, 29, 11, 23 (зошит); 15, 18, 11, 9, 15, 1 (книжка); 24, 28, 7, 18, 31 (учень); 2, 1, 23, 31, 15, 12, 3, 30, 11, 18, 1 (Батьківщина).
     4. Шаради складів.
     Називаю слова, вказую, які склади цих слів треба взяти, щоб утворити нове слово. Наприклад: треба взяти другий склад слова сама, і перший – слова лоша, щоб утворилось слово мало.
     1) Перший склад слова бетон, другий – слова вересень і другий – слова ваза (береза).
     2) Перші склади слів черепаха, редиска, вигін, кипіти (черевики).
     3) Перший склад слова помідор, перший і другий - слова неділя і другий - слова кілок (понеділок).

5. З букв одного слова.
     З букв даного слова учням за певний час за допомогою словничків скласти і записати слова:
     Ведмідь (мед, мідь, дім, дві, дід);
     Айстри (старий, три, рис, сир, тир);
     Акваріум (мак, кава, міра, кара, рама, ріка, Віра, кір, рука, крам, вік);
     Диктант (нитка, так, тин, кит, кат, танк);
     Екскурсія (рік, сік, кір, сук);
     Жайворонок (жар, вкрай, ворон, корова, корона, край, кран, кров, нова, ножовка, нора, рак, район. рано, ранок);
     Компас ( кома, копа, каса, сом, мак, сам, смак, оса);
     Космонавт (сон, мак, сом, коса, кома, так, сова, мова, носок, сам, танк, вона, станок, там, танок).

     6. Алфавіт і чотири арифметичні дії.
     Потрібно прочитати слово, пригадати, на якому місці в алфавіті кожна його буква, і або від цього числа відняти, або до нього додати, або його поділити, або помножити на якісь числа, щоб вийшло нове число – показник букв за алфавітом у новому слові.
     Наприклад, коли зі слова буряк треба зробити слово заєць, то слід записати так:
         б  у  р  я  к                    п  и  с  ь  м  о                п  е  н  а  л
          +  -  -  -   +                     -           -  +  +                +  +  -  -  +
          8 23 13 6 16                  4          20 10 15           4 21 11 17 15
          з  а  є  ц  ь                     л  и  с  и  ц  я               у  ч  е  н  ь

          о  л  і  в  е  ц  ь             в  у  л  и  ц  я                п  і  в  е  н  ь
          +  -  -  +  +  -  -              +  -  +      +  -                 +  -  +  +  +
           2 9 6 9 15 12 30           3 13 7     11 13              14 10 13 17 3
          р  е  д  и  с  к  а             д  и  т  и  н  а               я  б  л  у  н  я

          ц  и  б  у  л  я                ч  е  р  е  м  х  а
           -  -  +  -  -  -                    -  +  -  +  -  -  +
          7 4 26 13 13 15              8 12 4 5 11 7 20
           п  е  ч  е  в  о                 п  о  м  і  д  о  р

    
        
7. “Зачаровані слова”.
         А В Т О М О Б І Л Ь                        А П Е Л Ь С И Н
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10                      1  2  3  4  5  6  7  8
        
         3  4  5              9  6  3  4                       6  7  8            2  3  8  5
         1  3  4  5          7  8  9  10                     4  1  8            4  1  2  7
         5  8  9  10        3  1  5                           2  3  6            6  1  8  7
         2  8  9              2  3  4  5  1                   2  1  8           
            С Т А Д І О Н                                    Д И С Ц И П Л И Н А
         1  2  3  4  5  6  7                                   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
        
         1 6 7            1 2 3 4 6                           7 8 9 1                  6 8 9 10
         1 3 4            4 6 7                                 3 2 9                     6 1 6 9
         1 2 3 7         4 6                                    7 10 9 5                7 8 1 10
         1 2 5 7 1                                               4 8 7 2 9 10

            Т Е М П Е Р А Т У Р А                    Г Р О М А Д Я Н И Н
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11                 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

         8 9 10                     4 5 0 7                   2 3 4  5               4 3 6 5
         3 2 8 7                    1 2 3 4                  1 2 5                    1 3 2 5
         9 6 7                       1 7 3                     7 8                       4 9
         1 2 7 8 10               1 2 7 8 10             2 9 4                    4 9 1
         3 5 8 11                  8 7 6 11                6 9 4                    1 2 5 4
         4 7 10 11                4 7 10 11              6 9 10 7               6 3
         6 7 3 11                                               10 5 6                  6 5 1

     8. Заміни букву, щоб вийшло нове слово.
     1. Синя соковита на дереві росте, я с на з змінити – великий дощ впаде. (Слива, злива).
     2. З о метал, яким паяють, його люди добре знають. І о на с зміни, з ним ти речення склади. (Олово, слово).
     3. З к землю тверду добре б’є, а з и у людей і тварин є.
(Кирка, нирка).
     4. З н частина я доби, з п я грію щозими, з р предметом стану я, от вам загадка моя. (Ніч, піч, річ),
     5. З п уперта тварина, а з р на троні людина. (цап, цар),
     6. Мчу дорогами я з ш, з л я ягода смачна. (машина, малина).
     7. З т пливе, а з д росте. (Пліт, плід).
     8. З с сапаю, з ш вдягаю, з л стрибаю, з п ховаю. (сапка, шапка, лапка, папка).
     9. Яскрава квітка на городі змінила к на р. Пишатися небозі годі, тваринка вже тепер. (мак, рак).
     10. З т все тихо-тихо; з м для їжі лихо, погризе, потрошить все, що й у нору занесе. (тиша, миша).
     11. З л я риба запашна, огорожа з т міцна; своїх хлопців звуть батьки, коли с поставиш ти. (лин, тин, син).
     12. З м морський північний звір, з к я з борошна смачний. (морж, корж).

     9. Додай, відніми букву, щоб вийшло нове слово.
     1. Я чудодійна буква к, з кількох мостів великих я зробити можу невеликий міст. Хто відгадає загадку цієї зміни? (мост, мостик).
     2. А хочеш – з міста буде переправа? Для букви к і це легенька справа. (місто, місток).
     3. Грім гримить і вітер виє, а к додай – все заніміє, в городину я обернусь і у борщі зварюсь. (Буря, буряк).
     4. Він корисний дуже птах, а г відкинеш – стане... (грак, рак).
     5. Зерно він меле на муку, відкинеш м – живе в ставку. (млин, лин).
     6. На нім барвисті квіти, трава зеленіє, а п додай – зоре усе, не пожаліє. (луч, плуг).
     7. Місто для стоянки кораблів, а с додай – загартує всіх. (Порт, спорт).
     8. Світить, трохи гріє вона. Без м – є у ведмедя і кроля. (лампа, лапка).
     9. Без т, коли вода кипить, а з т – у школі всяк сидить. (пора, парта).
     10. На клумбах гарні, запашні, без к лише гіллячки ми. (квіти, віти).

     10. Перестав букви, щоб вийшло нове слово.
     Осел – село, лісок – сокіл, курча – ручка, старий – айстра, кіт – тік, гава – вага, марка – рамка, кури – руки, гори – роги. тіло – літо, банка – кабан, дошка – шкода, рис – сир, липа – пила, нора – рана, лови – воли, наголос – голосна, спина – насип – напис, смола – масло, сосна – насос.
     
      11.Знайди спільне закінчення слів.
Карт(…), маш(…), кал(…)         Відповідь:ина
Гороб(…), гле(…), паль(…)       Відповідь:чик
Сер(…), вікон(…), сон(…)          Відповідь:це

      12. Виправ помилки:
Дякую Вас                                           Дав вірну відповідь
Вибачте мені                                      Відкривати очі
Приймати участь                               піднести квіти
Придбав досвід                                    дати запитання   
Терміново подзвонити                        перевернув сторінку
На протязі тижня                              зварити борща  
Відкривати двері                                 намалювати квітів

Висловте свою думку про Панаса як людину за його листом. Виправте помилки, допущені Панасом. Яких орфограм не знав хлопець?

                               Написав листа Панас
Написав листа Панас                  Обіцяю і пишу –
і послав до «Зірки»:                    всім за пріклад буду!
«Буди вчитися наш клас             Тож і прошу вас одне:
тільки на пятірки.                       у своїй газеті
Я про це уже казав                        ви, як кращого, й мене
в піонер загоні,                            дайте на партреті.
всі мині, як веступав                   Не одмовить прошу вас!
плескали в долоні.                       Активіст карась Панас».
Вчора в класі говорив                  Наша відповідь проста –
Я на зборах знову,                        так писати стидно.
щоб нихто з нас не робив            Твій портрет уже з листа
помілок у мові.                              нам, Панасе, видно.
Я завжди про це кажу,                                     С. Олійник.
виступаю всьюду!  

13. Допиши казку.
         На мою долоньку впала сніжна зірочка. Я злякався, що вона розтане, і обережно підняв її пуховою рукавичкою.
-- Дякую тобі, -- несподівано промовила сніжинка.
-- Ти вмієш говорити? – здивувався я. – Розкажи, звідки ти прилетіла!
-- Добре, -- посміхнулася сніжинка. – Слухай...

 Як приходить весна?
         Якось на початку березня ми з дідусем гуляли у парку. Сніг ще не зійшов. День був похмурий. Я пожалкував, що весна ще не скоро прийде до нас.
         -- Дозволь не погодитися з тобою, -- відказав на це дідусь. – Придивись уважніше, і помітиш сам, що весна вже дуже близько.
         Виглянуло сонечко, і я справді помітив, що ...

14. Допиши прислів’я.
Не хвали себе сам, ...
Нема друга – шукай, а ...
Дім без книги -- ...
Чого Івась не навчився, того й ...
Хочеш їсти калачі –...
Розум і  вихованість-...
Добре слово краще, ніж ...
Землю красить сонце, ...
З добрим дружись, ...
Хоч в вогонь і в воду, аби ...
Ласкаве слово ...
Приятеля легше знайти, ...


Немає коментарів:

Дописати коментар